Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Ochrana osobních údajů

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, o ochraně osobních údajů (GDPR) a předpisy souvisejícími v platném znění, zaručuje Live City s. r. o. dodržovat mlčenlivost o osobních údajích zákazníka a poskytovat jim dostatečnou ochranu tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Nebudou prodané nebo převedené na třetí osobu a bude jich užito výhradně pro účely společnosti Live City s. r. o.
Live City s.r.o. zpracovává osobní údaje za účelem uzavření a naplňování práv a povinností vyplývajících ze smlouvy. Zpracovávaným osobním údajům je poskytován nejvyšší standard ochrany v souladu s právními předpisy na úseku ochrany osobních údajů.
Live City s.r.o. zpracovává osobní údaje v přesně takové podobě, v jaké je získá od zákazníka, v souladu se stanoveným účelem, pro jaký jsou zpracovány a v rozsahu nezbytném pro naplnění takového účelu, a uchovává je pouze po dobu nezbytnou k účelu jejich zpracování.
Live City s.r.o. dodržuje zásady zpracování osobních údajů, tedy: zákonnost, korektnost, transparentnost, omezení účelu, minimalizace údajů, přesnost, omezení uložení, integrita a důvěrnost.

Závěrečná ustanovení

Smluvní vztahy zákazníka a Live City s. r. o. se řídí českým právem. V případě jakýchkoli rozporů mezi jazykovými verzemi, bude rozhodující verze česká. Tyto všeobecné podmínky jsou účinné od 1. 9 .2012, nahrazují všechny předchozí všeobecné obchodní podmínky.

Pořadatel

Live City s. r. o.
IČ: 28527950
DIČ: CZ28527950
Se sídlem Hálkova 1406/2, Nové Město, 120 00 Praha 2
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 148133

Banka

Fio banka a. s.
Číslo účtu: 2100961326/2010
IBAN: CZ6920100000002100961326